Yugong Yishan Calendar July 2017

The July artwork for Beijing’s best club Yugong Yishan.